GDPR

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Данни за Администратора:

Ве Консултинг е компания, предоставяща интегрирани маркетингови комуникации на частни и институционални клиенти. Фирмата е създадена през 2008 година от експерти с дългогодишен опит в сферата на комуникациите – реклама, връзки с обществеността и медиите, маркетинг. V Consulting осъществи редица ПР и рекламни проекти в сферата на недвижимите имоти и търговията на дребно, финансите и услугите, като работи с водещи български и международни компании.

Данни за контакт с Ве  Консултинг ООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес:Гр.  София 1000, Ул. Шести  септември 1

Телефон:+359 2 422 41 99

Ел. поща: info@v-consulting.net

Интернет страница:www.v-consulting.net

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните / Отговорник по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:[1]

Ел. поща: info@v-consulting.net

Тел: +359 2 422 41 99

 

Категория лични данни

В настоящата Декларация за поверителност „Лични данни“ означава информацията, която може да разкрие самоличността Ви, като например име, физически адрес, телефонен номер, екранно име, дата на раждане, информация за здравословното Ви състояние, имейл адрес и всяка друга информация, която може разумно да се използва за идентифициране на Вашата личност.

Когато използвате този Сайт, Ве Консултинг ООД може да събира част или всички тези Лични даннисамо при условие,че Вие ни изпратите имейл чрез посоченият от нас адрес в раздел Контакти. Ве Консултинг ООДняма да събира никакви Лични данни, освен ако не предоставяте тези данни доброволно.

Когато предоставяте Лични данни, Вие упълномощавате Ве Консултинг ООДда използва тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Това включва правото Ви да ограничавате използването от страна на Ве Консултинг ООДна Личните данни, както е описано в настоящата Декларация, и да заявявате достъп до Личните данни, които Ве Консултинг ООД събира в Сайта, за да ги коригирате, да откажете използването им в бъдеще или да поискате да бъдат изтрити. Ако искате да откажете по-нататъшното използване на данните Ви, имайте предвид, че такъв отказ ще важи от този момент за всяко използване на данните Ви в бъдеще, но не и за използване, което вече се е случило въз основа на Вашето съществуващо съгласие.

Ве Консултинг ООД не събира и не съхранява целенасочено Лични данни на деца, които са под 18 години. Ако детето Ви ни е представило данни, без да посочи действителната си възраст, и Вие искате те да бъдат премахнати, свържете се с нас и ние ще ги изтрием (вж. „Лица за контакт“ по-долу).

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Когато предоставяте Лични данни в този Сайт Ве Консултинг ще ги използва за конкретната цел, за която са събрани, и Вие давате съгласието си за такова използване, включително, но не само, както следва:

Ако заявите продукт или Услуга от SPD, Вие давате съгласието си на Ве Консултинг ООД да използва Личните Ви данни и да ги споделя с доставчици и други компании трети страни, за да изпълнят заявката Ви (включително, но не само, да позволят доставка на продукта или Услугата). Ве Консултинг ООД не упълномощава тези доставчици и трети страни да използват Личните Ви данни по никакъв друг начин.

Ако изпратите или качите съдържание в Сайта, Вие давате съгласието си това съдържание да се използва както е описано в Условията за използване.

Моля, имайте предвид, че Ве Консултинг ООД ще разкрие Личните Ви данни, ако това се изисква от закона, заповед за обиск, съдебна призовка или съдебно нареждане. До Личните Ви данни може да имат достъп правоприлагащи или правоохранителни органи съгласно местното законодателство в някои страни.Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването се основава на вашето съгласие;
 •  Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор (ако е така, въвеждат се информация за договора);

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ в съответствие с Нормативна уредба,Член 7 и член 8 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД),Section 5.1 of Guidelines on consent under Regulation 2016/679, която ще Ви бъде предоставена веднага след заявяване от Ваша страна.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Ве Консултинг ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица.

 

Период на съхраняване на данните

Ве Консултинг ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от пет години.

Ве Консултинг ООД предприема разумни мерки, за да защитават Личните Ви данни. Всички разкриващи самоличността Ви данни са обект на ограничен достъп, който е защитен с парола, и се предпазват от външния свят със защитна стена за предотвратяване на неупълномощен достъп, промяна или злоупотреба. Макар че никои мерки за защита не могат да гарантират 100% сигурност, Ве Консултинг ООД прилага правила за сигурност, които са предназначени да гарантират, доколкото е възможно, защитата и целостта на цялата Ваша информация, включително на Личните Ви данни

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • - имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Ве Консултинг ООДи право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • - имате право да поискате от Ве Консултинг ООДличните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • - имате право да поискате от Ве Консултинг ООДда коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • - имате право да поискате от Ве Консултинг ООДличните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • * личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • * когато сте оттеглил своето съгласие;
 • * когато сте възразил срещу обработването,
 • * когато обработването е незаконосъобразно;
 • * когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • * когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 •  
 • Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
 • * при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • * за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • * при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • * по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • * за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 •  
 • - имате право да поискате от Ве Консултинг ООДда ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • - имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • - имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • - имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • - при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган еКомисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Ве Консултинг ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Ве Консултинг ООД .[1]Ако се намирате извън ЕС, а субекта на данни пребивава в ЕС, посочете тук представителя за защита на данните, базиран в ЕС.